İçeriğe geç

Kişisel Verilerin Korunması

1B Periyodik Kontrol Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. 1B Periyodik Kontrol Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından sizlere sunulmakta olan 1B Periyodik Kontrol Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri LTD. ŞTİ. hizmetleri sürecinde tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatine sunarız.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir. (Bundan sonra kısaca 1B Belgelendirme)

1. Veri Sorumlusu

 

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK, mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla 1B Belgelendirme tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

2 Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

 

1B Belgelendirme   alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; 1B Belgelendirme ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve 1B Belgelendirme olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri personellerimizden alınır
 • Görsel kayıtlar: Fotoğraf personellerimizden alınır
 • İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer görüntülü veriler, personellerimizden alınır
 • Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler, tedarikçi ve müşterilerimizden alınır.
 • 1B Belgelendirme acılık ve Finans Verileri: 1B Belgelendirme   üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin 1B Belgelendirme ’den aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi referans numaraları, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler, müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden alınır
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,
 • Hukuki Bilgiler: 1B Belgelendirme   taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, 1B Belgelendirme tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,
 • Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: 1B Belgelendirme   ve bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 

Kişisel verileriniz: 1B Belgelendirme   tarafından sağlanmakta olan: 1B Belgelendirme hizmetleri esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz: 1B Belgelendirme, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir:

 • Yüz yüze hizmet kanalları: 1B Belgelendirme ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler ile otomatik olmayan yöntemle elde edilebilir.

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,

1B Belgelendirme   yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Açık rızanın varlığı halinde

1B Belgelendirme, dış ticaret ve diğer acentelik hizmetleri başta olmak üzere 1B Belgelendirme   ürünlerinin sunulması, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyon el süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, 1B Belgelendirme imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kuruluşları Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 Sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,

1B Belgelendirme hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

1B Belgelendirme   iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyon el süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

1B Belgelendirme   nine itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonla süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

1B Belgelendirmenin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

1B Belgelendirmenin ana hissedarı ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

1B Belgelendirme kullanımında işlem güvenliğinin tesisi, müşterilerimizin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, 1B Belgelendirme   sistemini korumak, İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

1B Belgelendirme   bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

1B Belgelendirme   tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında tüm kanallardan sunmak,

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kâğıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik 1B Belgelendirme   ortamlarında işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Müşterilerimize özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; gerekse 1B Belgelendirme   ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve, segmentasyon yapmak,

Açık rızanın varlığı halinde

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, 1B Belgelendirme   kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

1B Belgelendirme   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 1B Belgelendirme   meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·         Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve 1B Belgelendirme    hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda 1B Belgelendirmenin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. 1B Belgelendirme   tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

·         KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. 1B Belgelendirme. tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 1B Belgelendirme   tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilir.

 

·         Ayrıca, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayat kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı

 

 • Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.
 • Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

 

 

 

 

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar

Aktarma Amaçlarımız

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı

 

Yurt içi ve yurt dışı 1B Belgelendirme

Kanun ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile kamu tüzel kişileri

 

1B Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için

Ana hissedarımız,

1B Belgelendirme Kanunda belirlenen istisnai durumlarla sınırlı olmak üzere

1B Belgelendirme üçüncü kişiler ile kurumlara

1B Belgelendirme hizmetlerinin yürütülebilmesi için destek alınan taraflarla ve bağlı ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi için6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman 1B Belgelendirmeye başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 2. Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 4. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir
 6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

 

7. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

 • Genel müdürlüğümüze veya şubelerimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • E-posta adresiniz adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bize WhatsApp'tan Ulaşın!